شركت نوژن پژوهش

دارنده پروانه آموزش و اجراي ثبت اطلاعات قانون مناقصات

از سازمان مديريت و برنامه ريزي

 

فايل قانون مناقصات و مصوبات مربوطه

شرايط برگزاري آموزش و اجراي عمليات بروز رساني پايگاه اطلاع رساني مناقصات كشور

google talk free download

منتظر فايلهاي بعدي باشيد